So zatepľovaním domu počkajte do jesene. Budete mať možnosť získať dotáciu až 5 000 €.

Ministerstvo hospodárstva (MH SR) SR bude môcť na znižovanie energetickej náročnosti rodinného domu poskytnúť dotáciu fyzickej osobe do 50 % z celkovej hodnoty investície,
najviac však v sume 5000 eur. Vyplýva to z návrhu zákona o energetickej efektívnosti z dielne rezortu hospodárstva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. októbra 2014.

„MH SR bude môcť poskytnúť dotáciu na znižovanie energetickej náročnosti rodinného domu, a to zlepšovaním tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizáciou vykurovacieho systému, systému prípravy teplej vody, osvetlenia alebo inštaláciou systémov merania
a riadenia,“
spresnilo ministerstvo v návrhu zákona.

Pre vypracovanie a implementáciu plánov udržateľnej energie vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky poskytne podľa návrhu ministerstvo dotáciu v Bratislavskom
kraji obci alebo vyššiemu územnému celku do 85 % z obstarávacej ceny.

Dotáciu na realizáciu programu podpory energetických auditov malých a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji bude možné poskytnúť podnikateľskému subjektu na základe schémy minimálnej
pomoci, ktorú MH SR vyhlási v Obchodnom vestníku.

Zákon stanovuje povinnosti pri používaní energie a dotýka sa celého energetického rámca, teda premeny, prenosu, prepravy, distribúcie a spotreby energie. Zákon tiež upravuje pravidlá na odstránenie prekážok na trhu s
energiou a na prekonanie zlyhaní trhu, ktoré bránia efektívnosti pri dodávke a využívaní energie.

Návrh zákona taktiež zvyšuje informovanosť spotrebiteľa energie, aby mu umožnil mať dostatok informácií potrebných k riadeniu a úprave svojej spotreby energie.

„Pre vlastníka a správcu budovy nad 500 m2 sa ustanovujú povinnosti, ktoré sa týkajú hydraulického vyregulovania vykurovacieho systému, respektíve rozvodov teplej vody, vybavenia systému tepelných zariadení automatickou reguláciou teplonosnej látky, ako aj povinnosť
poskytnúť informácie o spotrebe energie v elektronickej forme do 90 dní, ak o to prevádzkovateľ monitorovacieho systému požiada,“
dodal rezort hospodárstva v návrhu zákona.

Zdroj:
http://aktualne.atlas.sk/chystate-sa-zateplovat-dom-vydrzte-po-oktobri-budete-moct-ziskat-dotaciu-5000-eur/slovensko/politika/?utm_source=aktualne03&utm_medium=centrum&utm_campaign=hp