Dažďová voda sa dá využiť aj vo vašej domácnosti

Za vodu z vodovodu sa platí, zatiaľ čo dažďová voda je zadarmo . Piť sa síce nedá, ale hodí sa na splachovanie WC, pranie alebo zalievanie . Ako zachytávať a využívať dažďovú vodu ? Ako vybrať vhodný zásobník
dažďovej vody a ako ju uchovať čo najdlhšie kvalitnú?

Voda je základnou podmienkou života – bez pitnej vody by človek neprežil. Vodu ale využívame i k praniu bielizne, splachovaniu WC, umývaniu riadu alebo polievaniu záhrady. Na tieto účely sa hodí
dažďová voda, a to nielen z ekonomických dôvodov, ale aj pre svoje výborné chemické zloženie.

Priemerná spotreba pitnej vody na jedného obyvateľa presahuje 100 litrov denne. Na približne 50 % tejto spotreby nie je nutné používať kvalitnú pitnú vodu, ale
stačilo by používať vodu dažďovú.

Dažďová voda na pranie i zalievanie

Dažďovú vodu môžeme využiť niekoľkými základnými spôsobmi. Výborne sa hodí napríklad na zavlažovanie rastlín. Dažďová voda je totiž
chudobná na soli, a preto nedochádza k salinizácii pôdy. Navyše neobsahuje chlór. Okrem toho je pitná voda príliš cenná na to, aby ste s ňou zalievali záhradu.

Veľmi výhodné je využívať zachytenú zrážkovú vodu ako úžitkovú vodu na pranie, a to najmä v
oblastiach, kde je iná dostupná voda (podzemná alebo aj upravená) príliš tvrdá alebo obsahuje vyšší podiel železa, mangánu a pod. Dažďová voda je mäkká a podstatne lepšie rozpúšťa pracie prášky, čím zníži ich spotrebu, nemá tendencie sa usadzovať a tvoriť vodný kameň, a preto nie je nutné používať drahé
zmäkčovadlá. Úspora sa tak neprejaví len v spotrebe vody, ale aj v znížení spotreby pracích práškov a opotrebovania práčky.

Môžete sa však stretnúť s názormi že využitie dažďovej môže ohroziť zdravie. Jeden z výskumov ale zistil, že počet bakteriálnych
zárodkov v bielizni vypranej v dažďovej vode bol porovnateľný s výsledkami u bielizne vypranej v pitnej vode. Množstvo bakteriálnych zárodkov nie je ani závislé od kvality vody, ale skôr od miery znečistenia špinavej bielizne. Množstvo bakteriálnych zárodkov možno potom výrazne znížiť aj pri sušení bielizne.
Vhodné je sušenie vonku za prístupu prúdiaceho vzduchu a priameho slnečného žiarenia.

Práčky na dažďovú vodu

Na trhu sú dostupné práčky s dvoma oddelenými prípojkami na vodu. Práčka je sama schopná riadiť proces prania a to tak , že pri predpieraní, hlavnom praní a prvom plákaní využíva práve dažďovú vodu a až pri poslednom plákaní potom vodu pitnú. Podľa výsledku dlhodobej štúdie Štátneho
hygienického ústavu v Brémach neboli zistené žiadne rozdiely medzi kvalitou prania bielizne v pitnej vode a v dažďovej.

Splachovanie WC patrí spoločne so sprchovaním k najväčším konzumentom vody v domácnosti.
Využitie dažďovej vody pre splachovanie WC má hneď dve výhody: šetríte kvalitnú vodu, a keďže je zrážková voda mäkká, nedochádza k zbytočnému usadzovaniu vodného kameňa.

Spotreba vody v
domácnosti

Spotrebič

 

Spotreba
vody

Toaleta

so splachovačom

6 – 9 litrov

úsporné
tlačidlo

min. 3 litre

tlakový splachovač

6 litrov

Práčka

normálny program

cca 120 litrov

úsporný program

cca 80
litrov

Dažďovú vodu môžete použiť aj pri údržbe a upratovaní. Skvele sa hodí napríklad na umývanie áut alebo vytieranie podlahy. Vo všetkých týchto prípadoch je potrebné veľké množstvo vody a je ekonomicky aj
ekologicky výhodné použiť dažďovú vodu namiesto pitnej.

Skladovanie zachytenej dažďovej vody

Na udržanie hygieny zachytenej vody a v konečnom dôsledku aj k ľahšiemu procesu čistenia pochopiteľne prispieva,
ak je dažďová voda uskladnená na chladnom mieste a nie je vystavená priamemu slnečnému žiareniu. Predovšetkým u nových alebo rekonštruovaných objektov sa odporúča umiestniť cisternu alebo zásobník v krajine. Nádrže na povrchu terénu sú väčšinou lacnejšie, sú však vystavené vplyvu kolísania teplôt, svetla a
eventuálnemu znečisteniu.

Z hygienických dôvodov nie je vhodné skladovať odpadovú vodu v záchytnej nádrži príliš dlho. Ak ste mimo domova a odpadovú vodu nespotrebujete, radšej nádrž vyprázdnite. Nezabudnite v tomto prípade aj na vyčistenie prívodného
potrubia. Ak chcete používať dažďovú vodu predovšetkým na záhrade na zalievanie alebo na umývanie auta, postačí systém bez špeciálnej filtrácie vody. Zabezpečte len , aby sa do akumulačnej nádrže nedostalo lístie a ďalšie väčšie nečistoty, ktoré by nádrž znečisťovali.

Ako vybrať zásobník dažďovej vody?

Zásobník dažďovej vody môže byť nadzemný alebo podzemný. Umiestnenie nádrží v pivniciach sa neodporúča kvôli vyšším teplotám a prípadnému svetlu. Objem zásobníka sa riadi veľkosťou strešnej plochy alebo
predpokladanej spotrebe dažďových vôd (vždy sa volí menší z oboch objemov). Nádrž je vybavená prítokom a bezpečnostným prepadom. Materiálové prevedenie nádrže sa odvíja od jej veľkosti a umiestnenia. Používajú sa nádrže plastové, betónové, sklolaminátové či oceľové. Ak je k dispozícii dostatok manipulačného
priestoru, vychádzajú cenovo najprijateľnejšie monolitické betónové žumpy. Vybrať nádrž správnej veľkosti je dôležité tak z hľadiska jej maximálneho využitia, tak z dôvodov prevádzkových (napríklad vyrovnanej plnenia a čerpania).

Približný odhad vhodného objemu nádrže

Plocha strechy (v
m2)

Veľkosť nádrže v litroch

Využitie na záhrade (m2)

Využitie v domácnosti a na záhrade (m2)

50

1.600

180

nie je ekonomické

80

2.650

290

nie je ekonomické

115

3.700

410

80

140

4.500

500

170

160

5.300

590

260

200

6.500

720

390

Príliš veľké zásobníky dažďovej vody
zvyšujú možnosť rýchlejšieho rozmnoženia choroboplodných zárodkov, a tým aj znečistenie vody.

Výhody a nevýhody využívania dažďovej vody

Výhody

Nevýhody

 • úspora zásob a ochrana pitnej vody
 • znižovanie nákladov a výdavkov za vodné zásobovanie (príprava pitnej vody, potrubné
  siete)
 • nižší prietok odpadových vôd v kanalizácii a odvodňovacích priekopách v období odtokovej špičky
 • úspora pracích a zmäkčovacích prostriedkov vzhľadom na nízky stupeň tvrdosti dažďovej vody vedie k uľahčeniu odpadových vôd a
  čističiek
 • pre využívanie dažďovej vody v budove je podmienkou, aby stavba mala dvojaké rozvody vody
 • nevyhnutnosť napúšťania zásobární pitnou vodou v suchých obdobiach, čím dochádza k dimenzovaniu siete pitnej vody na najvyššiu
  spotrebu
 • ak potrubím preteká málo pitnej vody, je potrebné ho následne vyčistiť, aby bola zachovaná kvalita vody
 • v prípade nechceného vtoku dažďovej vody do rozvodnej siete pitnej vody môže dôjsť k znečisteniu pitnej vody
 • prípadné nutné nasadenie chemikálií v
  zariadeniach využívajúcich dažďovú vodu (dezinfekcia zberných nádob)

Dažďová voda nie je prirodzene úplne čistá. Tým, že prichádza do kontaktu so strešnou krytinou alebo odpadovými rúrami, je
znečistená choroboplodnými zárodkami. Podľa doterajších skúseností je ale toto zaťaženie vody také nepatrné, že pri zodpovednom zaobchádzaní s dažďovou vodou nemôže dôjsť k ohrozeniu zdravia. Z niektorých druhov strešných krytín (napr. eternit alebo lepenka) sa ale môžu do vody uvoľňovať nežiaduce látky, preto
je istejšie dať prednosť iným materiálom.

Zdroj: http://www.energia.sk/otazka/bezpecnost-a-efektivnost/dazdova-voda-vyuzite-ju-vo-svojom-rodinnom-dome/11257/

Viete, ktorý kotol je pre vás ten pravý?

Kúpa nového kotla nepatrí medzi každodenné investície. Životnosť kotlov sa pohybuje v rozmedzí niekoľko desiatok rokov, a preto je dôležité venovať jeho výberu zvýšenú pozornosť. Majiteľ domu tak stojí pred
vážnym rozhodnutím, aký zdroj tepla zvoliť na vykurovanie alebo na ohrev vody. Nie každý je však odborníkom v oblasti ústredného vykurovania a rady od odborníkov dokážu takúto situáciu značne uľahčiť.

Bezpečnosť

Bezpečnosť prevádzky je najdôležitejšou požiadavkou pre akéhokoľvek zariadenie. V prípade, že niektoré súčasti kotla a vykurovacej sústavy nie sú funkčné alebo sú poškodené, môže dôjsť k požiaru, výbuchu či obareniu užívateľa. Z tohto hľadiska treba dbať na to, aby bezpečnosť kotla po elektrickej
stránke bola zaručená pri správnom uzemnení podľa platných noriem. Kontrolu musí vykonať odborne spôsobilá osoba a elektrické napojenia môžu byť vykonané len kvalifikovanou osobou v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za
vyhradené technické zariadenia, aby boli rešpektované príslušné STN.

Spoľahlivosť

Bezpečnosť kotla je prvoradá, no je dôležité, aby kotol pracoval správne a bol aj spoľahlivý po celú dobu používania. Počas
svojej životnosti, čo je približne 20 až 25 rokov, by mal byť pri primeranej a pravidelnej údržbe funkčný a prevádzkyschopný. Po uplynutí základnej životnosti je zrejmé, že kotol, hoci je neustále funkčný a dobre udržiavaný, bude mať už po tomto období nižšiu účinnosť a horšiu ekonomiku prevádzky ako nové zdroje
tepla. Na starom kotli sa takisto už môžu prejavovať známky opotrebovania a cena náhradných dielov býva zvyčajne pomerne vysoká. V takom prípade treba opäť zvážiť kúpu nového funkčného kotla.

Hospodárnosť

Pri výbere je dôležité zvážiť aj pomer medzi ponúkanou kvalitou a cenou kotla. Jeho účinnosť by sa mala porovnávať s technickými možnosťami a vlastnosťami aktuálnych moderných výrobkov na trhu, ako aj alternatívnych zdrojov tepla. Pre kotol je v prvom rade rozhodujúcou vlastnosťou účinnosť, resp.
ročný stupeň využitia a možnosti regulácie. Regulácia predstavuje ekonomiku prevádzky, tzn. koľko užívateľ zaplatí za vykurovanie a prípravu teplej vody a zabezpečuje optimálne spaľovanie. Odborníci na vykurovanie sa zhodujú v tom, že pri výbere kotla je nevyhnutné venovať pozornosť aj súvisiacim problémom ako
napríklad zateplenie domu, zníženie teploty vykurovaného objektu v noci alebo počas neprítomnosti obyvateľov, inštalácia termostatických ventilov na radiátory a pod. Všetky tieto faktory ovplyvňujú ekonomiku prevádzky.

Pri výbere nového kotla hrá však
okrem spomínaných základných požiadaviek podstatnú úlohu hneď niekoľko ďalších parametrov. Treba zohľadniť investičné  náklady, cenu a dostupnosť paliva, úsporu energie, účinnosť, ale aj šetrnosť kotla vo vzťahu k životnému prostrediu.

Zdroj tepla sa
volí na základe potreby tepla pre zabezpečenie jeho plynulej dodávky pre potreby vykurovacej sústavy. Podkladom pre výpočet tepla – tepelných strát, je kvalifikovaný výpočet podľa STN EN 12831: Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu, ktorá stanovuje postup výpočtu
tepelných strát prechodom tepla cez stavebné konštrukcie a tepelné straty infiltráciou, ako korektný predpoklad na dimenzovanie všetkých súčastí navrhovania vykurovacej sústavy počnúc vykurovacími telesami, cez rozvody až po zdroj tepla. Na základe výpočtu sa navrhnú vhodné jednotlivé vykurovacie
telesá.

Výber paliva

Výber paliva súvisí s prísunom energie do kotla, ktorú treba mať vybudovanú ešte pred inštalovaním kotla. V súčasnosti slovenský trh ponúka niekoľko druhov paliva. Najrozšírenejším
druhom u nás sú plynné palivá – zemný plyn, propán-bután a bioplyn. Zemný plyn predstavuje čistý, spoľahlivý a pružný zdroj energie. Využíva sa preto vo väčšine domácností. Na jeho prívod stačí mať vybudovanú prípojku z verejného plynovodu a príslušnú plynoinštaláciu. Propán-bután sa využíva predovšetkým v
samostatne stojacich budovách, ku ktorým nie je možné vybudovať plynovú prípojku. Vykurovanie propán-butánom je relatívne drahé a jeho uskladnenie si vyžaduje dodržiavanie bezpečnostných zásad, nakoľko sa skladuje v blízkosti budovy v nadzemných alebo podzemných nádržiach. Bioplyn je alternatívne palivo, používa
sa zriedkavo, hlavne v objektoch priemyselného charakteru.

Pomerne veľa domácností však používa ešte stále tuhé palivá, ako sú koks, hnedé a čierne uhlie a palivové drevo. Relatívnou nevýhodou tuhých palív je potreba dostatočného miesta na ich
skladovanie. Kotly na tuhé palivo sa používajú najmä v miestach, kde nie je zavedený plynovod a neexistuje dostatočne dimenzovaná elektrická sieť na vykurovanie. V súčasnosti sa ale zvyšuje aj využitie upravenej biomasy, najmä v podobe drevených brikiet, peliet či odpadových štiepok. Jej podstatnou výhodou
oproti iným tuhým palivám a čiastočne aj v porovnaní s plynom je ekologickosť, nakoľko ide o obnoviteľný zdroj energie. Ďalšou možnosťou je využitie elektrickej energie. Prednosťou elektrických kotlov je možnosť jednoduchej a priamej premeny elektriny na teplo, vysoký komfort prevádzky a ochrana životného
prostredia. Elektrokotly neprodukujú žiadne emisie, a preto sa neznižuje kvalita ovzdušia. Takýto spôsob vykurovania síce patrí k najčistejším, veľmi komfortným, jednoduchým a pružným, ale najdrahším. Kúrenie je asi o 20 % drahšie než plynom a asi o 40 % drahšie než uhlím. Kvapalné palivá ako ľahký vykurovací
olej, nafta sa používajú zriedka.

Výkon kotla

Výkon kotla musí zodpovedať tepelným stratám objektu a potrebám prípravy teplej vody. Orientačne si požadovaný výkon kotla môžete vypočítať nasledujúcim
spôsobom:

 1. Vypočítajte koľko kubických metrov má Váš dom – plocha v m2 x výška priestoru.

2. Túto hodnotu vynásobte:

 • číslom 25 – pri zateplenom dome na juhu Slovenska
 • číslom 27 – pri zateplenom dome na severe Slovenska
 • číslom 33 – v nezateplených prípadoch

3. Výsledok vydeľte 1000 a dostanete orientačný potrebný výkon v kW.

Tento spôsob výpočtu je však iba orientačný. Presnú hodnotu vie určiť projektant kúrenia a riadi sa ňou ďalší postup pri výbere vhodného kotla. Správne naprojektovaný kotol potom dokáže zabezpečiť dostatok tepla
aj v najväčších mrazoch a v prechodných obdobiach v roku umožňuje znížiť výkon na optimálnu hodnotu. V prípade, že hodnotu výkonu určíte iba približne, môže dôjsť k zhoršeniu regulačných možnosti vykurovacej sústavy. Správne navrhnuté vykurovacie teleso musí do vykurovaného priestoru dodať také množstvo tepla
(sálaním alebo konvekciou), aby sa užívateľovi zabezpečil pocit tepelnej pohody. Projekčný návrh od odborníka je v tejto fáze výberu kotla preto veľmi rozhodujúcim odborným riešením, keď chcete predísť možným neskorším komplikáciám.

Umiestnenie kotla

Na umiestnenie kotla v dome existuje množstvo obmedzení. Tie sú dané normami, technickými predpismi, odporúčaniami a pravidlami. Treba však zohľadniť aj stavebné dispozície objektu, no aj typ vykurovacej sústavy.

Medzi základné požiadavky a obmedzenia pri umiestňovaní kotla patrí:

 • manipulačný priestor pod kotlom najmenej 80 cm,
 • miestnosť musí mať priestor najmenej 0,8 m³ na každý 1 kW výkonu kotla,
 • v miestnosti sa nesmie
  skladovať horľavý materiál,
 • miestnosť musí byť vetrateľná, suchá a bez možnosti vzniku či vírenia prachu,
 • dvere a okná miestnosti nesmú byť utesnené,
 • dvere sa musia otvárať smerom von.

Kotol môže
byť umiestnený stacionárne na podlahe, alebo sa môžete rozhodnúť pre závesný (upevňuje sa na stenu), a to jedno- a viacokruhový. Stacionárne kotly sú článkové (z liatiny). Ich pozitívom je, že sa vyznačujú dlhou životnosťou, pretože liatina nehrdzavie. Nevýhodou je však ich hmotnosť, pretože sú veľmi ťažké a
nemôžu sa pripevniť na stenu. Umiestňujú sa preto na podlahu s podložkou tlmiacou chvenie a znižujúcou možnosť šírenia hluku. Kotol musí stáť pevne na zemi a musí byť dobre vyvážený. Najčastejšie sa umiestňuje v kotolni. Závesné kotly sa umiestňujú buď do kotolne, alebo sa pri splnení bezpečnostných požiadaviek
umiestnia aj v iných neobývaných miestnostiach. Vzhľadom na súčasné trendy je možné umiestniť kotol aj do kúpeľní. Väčšina závesných kotlov sa preto vyrába so zvýšeným elektrickým krytím, čo umožňuje ich bezpečné umiestnenie v takýchto priestoroch.

Odvod
spalín

Podstatným kritériom pri výbere správneho kotla a miesta jeho ďalšej inštalácie je možnosť prívodu vzduchu, ktorý je potrebný pre spaľovanie a odvod spalín. Aby bola prevádzka kotla bezpečná, je nevyhnutné zvoliť certifikovaný systém nasávania a
odvodu spalín. Prívod spaľovaného vzduchu a odvod spalín musí byť spoľahlivý, bezpečný a bezporuchový. Najčastejšie sa využívajú nasledujúce spôsoby odvodu spalín:

 • Komín predstavuje tradičné riešenie odvodu spalín. Tie sa odvádzajú do komína a
  spaľovací vzduch si kotol odoberá z miestnosti, kde je nainštalovaný. Táto miestnosť musí mať zaistené dostatočné vetranie.
 • Turbo na rozdiel od komínových kotlov nemá špeciálne nároky na prívod vzduchu do miestnosti, kde je umiestnený. Je možné ho preto umiestniť do malého nevetraného
  priestoru. Spaliny sa odvádzajú pomocou špeciálneho zdvojeného potrubia do vonkajšieho prostredia, odkiaľ sa zároveň privádza spaľovací vzduch.
 • Poloturbo je alternatívnejšie riešenie, kde tento nadstavec pomocou ventilátora spoľahlivo zabezpečuje odvod spalín potrubím až do vzdialenosti 10
  metrov.

Pri zohľadnení uvedených parametrov si určite každý majiteľ rodinného domu vyberie správny typ kotla, ktorý bude spĺňať všetky jeho požiadavky. Na záver vám prinášame prehľad základných typov kotlov, ich výhody a
nevýhody.

Elektrický kotol

Niektorí profesionáli elektrické kotly odporúčajú pre ich vysokú, takmer 100-percentnú účinnosť, minimálnu údržbu a dlhšiu životnosť. Tu sú ich výhody a
nevýhody.

Výhody

Nevýhody

 • vysoká účinnosť
 • ľahké
  užívanie
 • žiaden prach
 • nie je potrebné vetrať skladový priestor
 • možnosť využitia v miestach bez dostupnosti zemného plynu
 • priama premena elektrickej energie na teplo
 • vysoký prevádzkový komfort
 • šetrný k životnému
  prostrediu
 • cena elektrickej energie
 • výkon kotla závisí pri rodinnom dome od počtu a veľkosti vykurovaných miestností
 • potreba priviesť do skladového priestoru dostatočne dimenzované elektrické
  vedenie

Kotol na tuhé palivo

Tuhými palivami, ktoré sa používajú na vykurovanie v rodinných domoch, sú prevažne: uhlie, brikety a palivové drevo. V poslednom
období sa rozmáha kúrenie drevenými briketami alebo peletami. Tento typ kotlov sa využíva predovšetkým tam, kde nie je plynová prípojka.

Výhody

Nevýhody

 • najnižšie náklady na vykurovanie
 • možnosť využitia v miestach bez dostupnosti zemného plynu
 • možnosť využitia v miestach bez elektrických rozvodov s dostatočným
  dimenzovaním
 • potreba skladového priestoru
 • prašnosť
 • potreba neustálej obsluhy (1x za 6-7 hodín)
 • pri prerušení pravidelnej obsluhy (napr. odchod do práce) hrozí ochladenie vykurovaných priestorov
 • nízka
  šetrnosť k životnému prostrediu

Kotol na zemný plyn

V súčasnosti je najčastejšie používanou alternatívou vykurovania rodinných domov. Pokiaľ chcete rodinný
dom vykurovať účinne a hospodárne, odborníci odporúčajú kúpu plynového kondenzačného kotla. Najvhodnejším variantom dosiahnutia úspor energie a návratnosti vložených nákladov je práve kondenzačná technika. Rozhodujúcou veličinou úspornosti však nie je len kúpna cena kotla, ale predovšetkým návratnosť
investícií.

Výhody

Nevýhody

 • dobrá dostupnosť zemného plynu
  (Slovensko má druhú najvyššiu dostupnosť plynu spomedzi krajín EÚ)
 • cenová prijateľnosť
 • čistá a komfortná prevádzka
 • šetrnosť k životnému prostrediu
 • neustále sa zvyšujúca kvalita nových kotlov
 • vysoká účinnosť plynových
  kotlov
 • nepotrebnosť skladového priestoru pre drevo, uhlie, či pelety
 • drahšie prevádzkové náklady o 40 % v porovnaní s kotlom na pelety
 • potreba pravidelných prehliadok kotla
 • v prípade poruchy na kotla riziko úniku
  zemného plynu
 • spojenie s vysokoteplotným vykurovaním

V spojení s vhodnou regulačnou technikou predstavujú plynové kotly vysoko účinný, estetický, ekonomický a ekologický zdroj tepla. V
posledných rokoch došlo podstatnému zlepšeniu kvality a aj účinnosti plynových kotlov. Tá dosahuje hodnoty viac než 90 %, pri kondenzačných kotloch dokonca vyše 100 %, pretože dokážu využiť aj kondenzačné teplo zo splodín.

K najčastejšie využívaným
plynovým kotlom patrí práve kondenzačný kotol, ktorý sa vyznačuje vysokou účinnosťou, ekologickou prevádzkou, no predovšetkým účinnou reguláciou teploty. Druhým typom je nízkoteplotný kotol s účinnosťou až 95 % a je akýmsi medzičlánkom medzi klasickým (určený pre teplovodnú vykurovaciu sústavu) a kondenzačným
plynovým kotlom. Nízkoteplotný kotol sa oplatí inštalovať skôr do malého bytu s rozmermi do 40 m2, kde by sa investičné náklady za kondenzačný kotol nemuseli vrátiť. Pre rodinné domy, ktoré však majú vyššiu potrebu množstva vyrobeného tepla, sú úspory pri použití kondenzačného kotla významnejšie a výrazne
skracujú návratnosť vloženej investície. Preto predstavujú najprijateľnejšie riešenie.

Zdroj:
http://www.energia.sk/otazka/zemny-plyn-a-teplo/ako-si-vybrat-najvhodnejsi-kotol-pre-vykurovanie-domu/3996/