Z technických dôvodov na strane nášho dodávateľa internetových služieb je možné že nám niektoré otázky neboli doručené. Ak ste nám otázku posielali v čase od 31.5.-1.6 prosím o ich zaslanie opätovne. Ďakujeme. 

Otázky na dodávateľov nabíjacích staníc :

 – ako to je so životnosťou/funkčnou prevádzkyschopnosťou osadených NS

Nabíjacie stanice môžu slúžiť dlhé roky, je však potrebné aj ich každoročná údržba. Z technického hľadiska je potrebné jedenkrát ročne vymeniť filtre (min. náklad), povysáva sa vo vnútri zariadenia prach. Je dobré mať dodávateľa ktorý dokáže robiť upgrade firmware podľa aktuálnych trendov a vývoja technológii. Tieto služby by mali byť zmluvne viazané garantované dodávateľom nabíjacích staníc.

Technologický vývoj v tejto oblasti ide prudko dopredu a je možné predpokladať aj zmeny technológií nabíjania napríklad výmena koncoviek – zjednotenie, systém case (výmena bateriek a pod.) (UGV Slovensko)

– ako môže byť viazaný zabezpečovaním údržby, čo údržba NS znamená v praxi

Bežná prax u dodávateľov nabíjacích staníc je taká, že záruka na zariadenie trvá dva roky, vzťahuje sa na všetky súčiastky ktoré sú poškodené bežnou prevádzkou, záruka sa nevzťahuje na vandalizmus. Nad rámec tohto je možné si zmluvne upraviť servis a údržbu aj na dlhšie obdobie. (UGV Slovensko).

– môže byť viazaný výmenou NS za novší model, keďže vývoj ide stále dopredu

Nie je to bežná prax. Dodávatelia nevedia predpokladať, čo bude v tejto oblasti o niekoľko rokov dopredu preto kalkulácie budúcich technológií nie je možné zohľadniť v súčasných zmluvách. (UGV Slovensko)

– kto zvykne znášať náklady na technické zabezpečenie – inžinierske siete adekvátneho napätia

Prijímateľ. Úpravy inžinierskych sieti môžu byť súčasťou oprávnených výdavkov projektu. Výdavky na rezervovanú kapacitu znáša mesto/obec. Vhodné je preto umiestňovať nabíjacie stanice na existujúcich prípojkách s dostatočnou kapacitou. Je dobré je mať podružný merač elektrickej energie. (UGV Slovensko)

– sú nejaké štatistické výsledky z doteraz aplikovanej „elektromobility“ v mestách (frekvencia striedania vozidiel, priemerná doba odberu, priemerná hodnota odberu a pod.)

 Štatistikám sa venuje Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA). Odporúčame navštíviť stránky https://www.seva.sk (EKO-Centrum o.z.)

  – vychádzajú mestá v ústrety, resp. nachádzajú vhodné plochy na umiestnenie NS

 Individuálna otázka. Je dôležité prizvať si k výberu lokalít už v úvodnej fáze  odborníka na „filozofiu elektromobility“ z praxe – teda človeka, ktorý sa tomu rozumie a má reálne skúsenosti zo slovenského trhu. (EKO-Centrum o.z.)

– ktoré mesto na Slovensku v prepočte na počet registrovaných/prevádzkovaných vozidiel v popredí (resp. v prepočte na iný ukazovateľ)…

 Štatistikám sa venuje Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA). Odporúčame navštíviť stránky https://www.seva.sk (EKO-Centrum o.z.)

Nabíjanie elektromobilov, ak by napr. v bytovom dome (64 bytových jednotiek) by si všetci zaobstarali elektromobil. Je reálne nabíjanie všetkých elektromobilov na parkovisku pred bytovým domom? Momentálne je pred bytovým domom 56 parkovacích miest.

 Prechod na systém elektromobility je postupný a bude trvať niekoľko rokov. Predpokladaný vývoj v tejto oblasti popisuje Akčný plán rozvoja elektromobility SR. (EKO-Centrum o.z.)

Môžeme súťažiť po schválení NFP cenu elektronabíjačky ako súbor za jeden kus? Rozumej spracovanie PD, dodávka nabíjačky, servis a prevádzka po dobu 5 rokov. Vlastníkom nabíjačiek a prijímateľom ziskov z nabíjania vozidiel by bolo mesto.

Oprávnené náklady spojené s realizáciou celého súboru NS (nab. staníc) sú len do výšky násobkov súm schválených NS, teda sú v tom aj náklady na zriadenie nového odberného miesta. POZOR! So zriadením nového odberného miesta súvisí mesačný náklad za MRK (maximálna rezervovaná kapacita – hlavný istič), ktorý bude znášať investor – mesto. (EKO-Centrum o.z.)

 

 

Položte otázku: