Voľba vhodnej kogeneračnej jednotky v bioplynovej stanici je veľmi dôležitá

Kogeneračnú jednotku (KJ) môžeme označiť ako srdce bioplynovej stanice, pretože najčastejším spôsobom využitia bioplynu je kombinovaná výroba tepla a elektriny v KJ a ich efektívna prevádzka je rozhodujúcim
faktorom pre ekonomickú udržateľnosť projektu.

KJ môžeme rozdeliť:

– KJ so zážihovými plynovými motormi (Ottove motory) – výhradným palivom je iba bioplyn,

– KJ so vznetovými motormi so
vstrekom zápalového oleja – dieselové motory so zápalným lúčom, kde základným palivom je bioplyn a doplnkovým kvapalné fosílne palivo, prípadne rastlinné oleje.

Elektrická účinnosť je najdôležitejšia z technických dát KJ, pretože udáva koľko percent z energie obsiahnutej
v plyne sa prevedie na vyrobenú elektrinu. Na základe tohto sa vyššia investícia do účinnosti KJ oplatí a taktiež má dlhú životnosť.

Príklad vplyvu elektrickej účinnosti na tržby za elektrinu (dve KJ, spotreba 200 m3/hod. plynu, 60% metánu, bioplyn vyrobený
anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 250 kW vrátane), výkupná cena 125,29 €/MWh (platná od januára 2014):

– elektrická účinnosť 35% => 420kWh = 52,6218 €/hod,

– elektrická účinnosť 40% =>
480kWh = 60,1392 €/hod.

Pri ročnej prevádzke 8 000 hodín: 8 000×7,5174 (rozdiel) =60 139,2 €/ročne príjem navyše pri prevádzke KJ s vyššou účinnosťou.

Pre ekonomicky úspešnú prevádzku bioplynovej stanice je potrebné zadovážiť KJ,
ktorá má nielen výborné technické vlastnosti (el. účinnosť, životnosť) ale má taktiež zaistený kvalitný a cenovo primeraný servis. Pri výbere dodávateľa preto treba požadovať:

–       zaistenie servisu na území Slovenskej republiky,

–       servisné podmienky spolu so zoznamom opráv a údržieb a taktiež dĺžkou ich trvania,

–       náklady na servis a údržbu KJ,

–       referencie už realizovaných KJ a stabilita ich prevádzky,

–       garanciu stability prevádzky (ideálne 8 000 a viac hod/rok),

–       postup pri neplánovanej odstávke,

–       zaistenie odbornej spolupráce pri uvedení do prevádzky.

Počet KJ závisí od rozhodnutia investora. Inštalácia jednej KJ znamená určitú závislosť na spoľahlivosti jej prevádzky a v prípade odstávky je to výpadok celej výroby. Pri dvoch alebo viacerých KJ to predstavuje záruku prevádzkovej spoľahlivosti a optimálne využitie bioplynu.
V tomto prípade je vhodné všetky KJ mať od jedného výrobcu a najlepšie aj rovnaký typ.