Malé vodné elektrárne

Za malé vodné elektrárne (MVE) sa označujú také vodné elektrárne, ktoré majú inštalovaný výkon do 10 MW. Ich úlohou je popri veľkých VE využiť primárny hydroenergetický potenciál na území Slovenska na výrobu
elektrickej energie. Vyznačujú sa rôznorodosťou v konštrukcii, ktorá zohľadňuje miestne podmienky ako sú spád a prietok vody. MVE sú charakteristické tým, že ich prevádzka ani výstavba nie je spojená s negatívnymi dopadmi na životné prostredie. Je možné ich inštalovať v odľahlých oblastiach čím poskytujú možnosť
rozvoja a často aj energetickej sebestačnosti hlavne na vidieku.

Väčšina MVE je prietokových, čiže nemajú rezervoár a vyrábajú elektrickú energiu len vtedy keď je vody dostatok. Energiu môžu však dodávať aj do systému elektrickej siete. V prípade dostatku energie je možné
použiť aj zariadenie na zmenu jednosmerného prúdu vyrábaného MVE na striedavý, ktorý využíva väčšina elektrospotrebičov.

MVE využívajú energiu vody k roztočeniu turbíny, ktorá následne poháňa generátor elektriny. K dispozícii je niekoľko typov turbín, ktorých konštrukcia
je neustále vylepšovaná. Najväčšie MVE používajú konštrukčne náročnú Kaplanovu turbínu, ktorá sa hodí pre výkony od 5 kW do 1 MW, pri spáde do 20 m. Najčastejšie sa u MVE stretávame s Francisovou turbínou, pre výkony od 20 kW do 5 MW, pri spáde od 10 m. V niektorých MVE sa dodnes používajú desiatky rokov staré a
stále funkčné turbíny, ktorých životnosť a účinnosť sa dá zvýšiť repasáciou. U menších MVE sa často využíva Bánkiho turbína, ktorá je konštrukčne jednoduchá, takže si ju niekedy majitelia MVE vyrábali svojpomocne. Používa sa pre výkony od 1 do 100 kW, pri spáde od 2 m. V horských MVE sa môže použiť Peltonova
turbína, ktorá sa hodí pre spády nad 30 m a výkon 10 kW až 1 MW.

Delenie MVE:

o    podľa inštalovaného výkonu:

–          priemyselné (od 1000 kW do 10 000 kW),

–          závodné alebo verejné (od 100 kW do 1000 kW),

–          drobné alebo minielektrárne (od 35 kW do 100
kW),

–          mikrozdroje (pod 35 kW).

o     podľa prevádzkovateľa:

–          verejné,

–          závodne,

–          domáce.

o     podľa hospodárenia s vodou:

–          prietokové (priebežné) – bez akumulácie vody, využívajúce prirodzený
prietok,

–          akumulačné – s prirodzenou alebo umelou akumuláciou, so schopnosťou odberu vody podľa potreby energie počas určitého času.

o     podľa veľkosti spádu:

–          nízkotlakové (so spádom do 20 m),

–          strednotlakové (so spádom do 100 m),

–         
vysokotlakové (so spádom nad 100 m).

o     podľa usporiadania:

–          vertikálne,

–          horizontálne,

–          šikmé,

–          derivačné.