Články

Správa z konania medzinárodnej konferencie

Dňa 24.6.2014 sa v priestoroch Agroturistického areálu Húšť Dlhá nad Oravou konala medzinárodná konferencia Energetická efektívnosť verejných budov a obnoviteľné zdroje energie, ktorej hostiteľmi boli projektoví partneri Eko-Centrum, o.z. a Energetická agentúra Zlínskeho kraja, o.p.s. Táto konferencia bola organizovaná v rámci spoločných aktivít projektu Energocoaching česko-slovenského prihraničia. Konferencie sa zúčastnilo 58 ľudí hlavne zo samospráv (starostovia a starostky obcí Oravy), tretieho sektora, Regionálna rozvojová agentúra SEVER a pozvaní hostia z Českej republiky a Poľska.

V úvode všetkých prítomných čo najsrdečnejšie privítali organizátori konferencie, všetkých oboznámili s programom konferencie. Po ich privítaní dostal slovo zamestnanej Eko-Centra, o.z. Ing. arch. Jozef Vrtiel, ktorý prítomným predstavil svoju prednášku Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Táto prednáška bola venovaná v prvej časti najnovším technológiám, ktoré sa využívajú pri zatepľovaní verejných budov ale aj rodinných domov, priemyselných hál a bytových domov. V druhej časti sa p. Vrtiel venoval využitiu rôznych zariadení obnoviteľných zdrojov energie v rodinných domoch a verejných budovách akými sú napríklad tepelné čerpadlá, fotovoltaika, kotle na biomasu. Taktiež predstavil výsledky z 73 termovíznych meraní, ktoré združenie vykonalo na začiatku roka 2014.

Po tejto prednáške dostala slovo pani Ing. Miroslava Knotková z Energetickej agentúry Zlínskeho kraje, ktorá prítomných informovala o  rebiehajúcom projekte Energocoaching česko-slovenského prihraničia. V pomerne rozsiahlom vstupe prestavila základné aktivity projektu, doterajšie dosiahnuté výsledky, odprezentovala spoločné štvrťročné spravodaje, na praktickej ukážke predviedla ako funguje spoločná interaktívna mapa, oboznámila účastníkov s náučnými trasami pre školy po budovách využívajúci niektorý z obnoviteľných zdrojov energie.

Prednáška Jakuba Mráčka z českej spoločnosti NWT a.s. o Obnoviteľné zdroje energie a ich využívanie v praxi, praktické ukážky bola veľmi prínosná, pretože bola spojená aj s praktickou ukážkou ako funguje fotovoltický panel, ktorý bol umiestnený priamo v miestnosti a tak mali návštevníci možnosť vidieť, koľko elektrickej energie dokáže taký panel vyrobiť v reálnom čase.

Prednášku s názvom Analýza možností využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľsko – slovenskom prihraničí odprezentoval projektový manažér Eko-Centra, o.z., pán Tomáš Moravčík. Prednáška pozostávala v stručnom oboznámení prítomných o troch odborných expertízach, ktoré boli v rámci aktivít projektu vytvorené. Jednalo sa o expertízy využitia OZE v poľsko-slovenskom prihraničí z oblastí, akými sú bioplyn, biomasa a vodná energia. Taktiež bola z jej strany odprezentovaná Publikácia, ktorá zachytáva najdôležitejšie zistenia a príklady dobrej praxe zo spomínaných expertíz. Táto publikácia je dvojjazyčná slovensko poľská. Taktiež uviedol, že všetky expertízy a aj Publikácia sú voľne dostupné na stiahnutie na oficiálnej web stránke združenia.

Ako posledný vstup bola do konferencie zaradená prednáška poľských hostí z mesta Bielsko Biala, ktorých zastupovala pani Barbara Kropka z organizácie Bielska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury (Bielska nadácia pre podporu podnikania a kultúry) s názvom prezentácie Propagácia obnoviteľných zdrojov v Poľsku, ktorá všetkým predstavila ich združenie, ktoré už niekoľko rokov pôsobí v oblasti osvety a vzdelávania v rámci využívania obnoviteľných zdrojov energie. Taktiež predstavila ich najúspešnejšie projekty v oblasti podpory a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo vykurovaní a stavebníctve. Tieto projekty boli zamerané predovšetkým na územie poľsko-slovenského prihraničia.

Po absolvovaní poslednej z pripravených prednášok nasledovala krátka diskusia, kde mali možnosť účastníci klásť otázky jednotlivým prednášajúcim.