Prezentácia výsledkov projektu Analýza možností využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľsko-slovenskom prihraničí

V dňoch 5. – 7. 5. 2014 sa zamestnanci Eko-Centra, o.z. zúčastnili spolu s členmi Združenia miest a obcí Dolnej Oravy na Informačnom seminári v obci Hrušov (okres Veľký Krtíš),
kde im bola ponúknutá možnosť prezentovať výsledky prebiehajúceho projektu Analýza možností využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľsko-slovenskom prihraničí.

Tohto Informačného seminára sa zúčastnili desiati starostovia z okresu Dolný Kubín, starostovia z okresu
Veľký Krtíš (Hrušov, Vínne) a zástupcovia dvoch Miestnych akčných skupín vykonávajúci svoje aktivity v regióne Hont. Všetkým bol v stručnosti predstavený cezhraničný projekt, ktorý Eko-Centrum, o.z. realizuje s gminou Oswienčim. Následne boli starostom predstavené výstupy z jednotlivých odborných expertíz (voda,
biomasa, bioplyn), ktoré budú tvoriť gro syntetizujúcej Publikácie. Všetkých prítomných prednáška zaujala, najmä možnosti využitia biomasy, ako vhodnej náhrady za uhlie pri vykurovaní obecných budov a rodinných domov. Zástupcovia samospráv vyjadrili potešenie nad tým, že sa našiel niekto, kto by bezplatne rozdal
medzi ľudí tieto informácie a zabezpečil tak osvetu, ktorá je veľmi potrebná, pretože téma znižovania závislosti na neobnoviteľných zdrojoch energie a znižovania nákladov na vykurovanie sa pomaly stáva problémom číslo jedna vo všetkých samosprávach.

V závere prednášky
zamestnanci Eko-Centra, o.z. prisľúbili bezplatné dodanie Publikácie všetkým zúčastneným na Informačnom seminári, ktorí ju ďalej bezodplatne ponúknu obyvateľom svojich obcí.

20140506_085908 20140506_092515 20140506_121518