Správa z konania workshopu 14.5.2015, Oravský Podzámok

Dňa 14.5.2015 sa v obci Oravský Podzámok uskutočnil jeden z workshopov zameraných na správne techniky kompostovania a separovania odpadu. Pozvanie na workshop prijal predseda občianskeho združenia
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi pán Róbert Bakyta. Združenie zváža odpad z 25 000 domácností 63 obcí, čo predstavuje približne 79 500 obyvateľov a mesačne vyprodukuje niekoľko sto kilogramov kompostu.

Samotný workshop pozostával z teoretických informácií o možnosti zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v podmienkach samospráv Slovenska, technologických a technických náležitostí budovania kompostárne, zabezpečenie dodávateľsko – odberateľských vzťahov, ako správne kompost miešať, vlhčiť, aká je ideálna teplota na zabezpečenie rozkladných procesov biomasy, ako správne prekopávať kompost, ako dosiahnuť stály prístup vzduchu do všetkých vrstiev kompostu a podobne. Okrem týchto praktických informácií sme mali možnosť na fotografiách vidieť ako predmetná kompostáreň PZO funguje, ako prebieha proces výroby kompostu, vidieť mechanizmy na drvenie a prekopávanie dovezeného biologického materiálu, taktiež finálny produkt procesu zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov, ktorý združenie PZO bezodplatne ponúka obyvateľom územia pre vlastnú spotrebu.

workshop