Dňa 14.10.2014 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Oravskom Podzámku konal odborný seminár o Nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom a kuchynským odpadom, ktorej hostiteľmi boli projektoví
partneri Eko-Centrum, o.z., Energetická agentúra Zlínskeho kraja, o.p.s. a OPŽP SK, s.r.o. Táto konferencia bola organizovaná v rámci spoločných aktivít projektu Skládkování jako nehorší způsob ukládání odpadu. Konferencie sa zúčastnilo 76 ľudí najmä z prostredia samospráv (starostovia a starostky obcí Oravy), obvodných úradov životného prostredia, vedúci stravovacích zariadení, inšpekcie životného prostredia, tretieho sektora, Regionálna rozvojová agentúra SEVER a pozvaní hostia z Českej republiky (EAZK, o.p.s.).

Po ukončení seminára nasledovala
diskusia za okrúhlym stolom, ktorého témou bol jeden panel s názvom „Súčasný stav a budúcnosť domáceho kompostovania na Slovensku a v Českej republike“. Tohto okrúhleho stola sa zúčastnili všetci prednášajúci z odborného seminára, ďalej zástupcovia Eko-Centra, o.z., Energetickej agentúry Zlínskeho kraja, o.p.s.
a Priateľov zeme SPZ. Diskusia bola zameraná na analýzu aktuálneho stavu v problematike domáceho kompostovania, najčastejšie riešené problémy pri osvete a zavádzaní domácich kompostérov v jednotlivých domácnostiach, udržanie prvotného záujmu a zabránenie jeho opadnutiu. Záver okrúhleho stola patril myšlienkam
a názorom na zlepšenie stavu a zvýšenie počtu domácností, ktoré kompostujú najmä prostredníctvom osvety, propagácie praktických ukážok funkčných domácností, ktoré realizujú kompostovanie a v neposlednom rade realizáciou spoločných projektov zameraných na znižovanie biologicky rozložiteľnej zložky odpadu
v komunálnom odpade.