Environmentálne a sociálno-ekonomické vplyvy malých vodných elektrární

MVE sú relatívne jednoduché, technicky nenáročné energetické stavby. No napriek tomu sa s nimi spájajú aj environmentálne a sociálno-ekonomické vplyvy. Závislé sú hlavne od umiestnenia a typu danej vodnej
elektrárne. Je potrebné zdôrazniť, že popri negatívnych vplyvoch ide aj o vplyvy veľmi pozitívne.

Hlavné pozitívne vplyvy:

o   Využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na výrobu elektrickej energie je
pozitívnym globálnym, dlhodobým opatrením na znižovanie významných negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie, pretože predstavuje environmentálne najprijateľnejší spôsob získavania elektrickej energie. Výroba elektrickej energie vo vodných elektrárňach zaťažuje životné prostredie neporovnateľne menej,
než výroba na báze tradičných fosílnych palív.

o   Zvýšenie využívania hydroenergetického potenciálu vedie k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín, čím predstavuje významný prvok v balíku opatrení na dosiahnutie cieľov Kjótskeho protokolu.

o   Zastávajú významnú úlohu pri regulácii výkyvov spotreby v energetickej sieti.

o   Využívajú domáce energetické zdroje – netreba ich dovážať z politicky a ekonomicky často nestabilných oblastí.

o
Majú pozitívny vplyv na zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR a zahraničnú obchodnú bilanciu.

o   Využívajú nedeštruktívny spôsob získavania energie z obnoviteľného zdroja (bez ťažby).

o   Vyrábajú elektrinu bez ťažkých pracovných
rizík.

o   Neprodukujú skleníkové plyny, čím priamo prispievajú k zmierňovaniu klimatických zmien.

o   Energetický zdroj nie je zaťažený vysokými prepravnými nákladmi.

o   Vylúčením prepravy
energetického zdroja sekundárne prispievajú k znižovaniu environmentálnej záťaže z dopravných prostriedkov.

Hlavné negatívne vplyvy:

o   Vodná elektráreň spôsobuje zmenu prietoku vody v rieke, zmeny kvality vody v
rieke, zmeny životných podmienok vodných organizmov, hlavne rýb.

o   Môže spôsobiť zmeny miestnej klímy a hladiny podzemných vôd.

o   Priečna stavba oddeľuje populácie rýb žijúcich v dolnej a hornej časti toku a blokuje ich
migračné cesty.

o   Zmeny v prietoku môžu mať za následok zmeny v prenose sedimentov.

o   Sedimentácia v nádrži môže viesť k erózii v dolnej časti toku.

o   Stavba vodného diela spôsobuje
zvýšený prenos bahna a sedimentov a tým zníženie kvality vody v dolnom toku rieky.

o   Môže spôsobiť narušenie plavby v dotknutých tokoch.

o   Realizácia vodných elektrární si vyžiada záber pozemkov.

o   Môže byť negatívnym urbanistickým zásahom do okolitej prírody.

o  Môže mať vplyv na sústavu chránených území (chránené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo súvislú európsku sústavu chránených území Natura 2000).