Bioplynové stanice využívajúce odpady z čističiek odpadových vôd Oravy

Technológia čističiek odpadových vôd (ČOV) je rôznorodá, no v základných bodoch sa neodlišuje. Prvou fázou pri čistení odpadových vôd je fáza mechanického čistenia. Odpadné vody pritekajú do objektu hrubého
prečistenia, kde sa zbavujú piesku a na jemných strojných hrabliciach aj ostatných hrubých nečistôt. Sitá, rotujúce ako disky alebo pásy, slúžia k odstraňovaniu stredne jemných látok. Potom nastávajú čistiace procesy, ktoré spočívajú v biologickom odstránení dusíku, organického znečistenia a čiastočnom
odstránení fosforu.

Pri týchto procesoch je do nádrže vháňaný vzduch a dochádza k rastu mikroorganizmov, ktoré sa živia organickým znečistením. Ostatné znečisťujúce látky sa viažu na tela mikroorganizmov za vzniku tzv. aktivovaného kalu, ktorý sa od čistenej vody
oddeľuje v usadzovacích nádržiach. Usadený kal sa potom čerpá do vyhnívajúcich veží, kde dochádza k výrobe bioplynu.

Okrem čistiarenských kalov sa môžu v týchto vežiach v menšej miere likvidovať zvyšky biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) a kaly vytiahnuté
zo septiku a žúmp. Tepelná energie vyrobená spaľovaním získaného bioplynu v kogeneračnej jednotke sa využíva k vyhrievaniu technologickej prevádzky ČOV. Rovnako tak vyrobená elektrina slúži prevažne k vlastnej prevádzke ČOV – v prípade dostatočného množstva kvalitného bioplynu je takto získaná elektrina dodávaná
do rozvodnej siete, čo prispieva k lepšej ekonomike ČOV.

Prirodzeným vedľajším produktom je digestát, ktorý sa dá využiť ako hnojivo, pokiaľ obsah ťažkých kovov nepresiahne hodnoty dané normou. Ďalšou používanou možnosťou likvidácie digestátu je popri uložení na skládku
jeho riadené spaľovanie.

Technológia anaeróbneho spracovania čistiarenského kalu má dlhú tradíciu a dnes je už súčasťou každej väčšej ČOV. U týchto zariadení odpadajú problémy s dopravou vstupných surovín (čistiarenské kaly) a vďaka ich umiesteniu v areáli ČOV nedochádza
k problémom s prípadným zápachom.

V rámci regiónu Orava bol tento spôsob využívania bioplynu v areáloch čističiek odpadových vôd plne zastúpený. Nachádzajú sa tu tri veľké ČOV (v obci Nižná, Dolný Kubín a v Námestove), pričom každá z nich mala do nedávna v prevádzke
bioplynovú stanicu. Čistička odpadových vôd v Nižnej do nedávna využívala ako zdroj paliva bioplyn z čističky a vzniknutú energiu využívala na teplo a elektrinu pre vlastnú spotrebu. Táto bioplynová stanica bola v prevádzke od roku 1994, no v súčasnosti bude využívanie bioplynu zastavené, pretože čistička
využíva 26 000 ekvivalentov (zaťaženie čističky, ktoré závisí od počtu obyvateľov => veľkosť BPS) a podľa európskej únie je to nerentabilné. Kal sa teda bude zatiaľ aeróbne stabilizovať, čo je energeticky značne náročné. Prevádzkovateľom je Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. v Dolnom Kubíne, ktorá plánuje
chod bioplynovej stanice v najbližšej možnej dobe obnoviť. Čistička odpadových vôd v Dolnom Kubíne využíva bioplynovú stanicu, ktorá je stále v prevádzke. Vzniknutú energiu využíva pre vlastné účely a pokrývajú spotrebu cca 30% (elektrina) a 40% (teplo). Teplo využívajú na ohrievanie kalu a taktiež na
vykurovanie pridružných objektov. Ako vstupnú surovinu do vyhnívacej veže používajú okrem kalu z čističky aj srvátku od podnikateľa zo Zázrivej. Čistička odpadových vôd v Námestove je nedávno zrekonštruovaná a bioplynová stanica tu je v prevádzke 3 roky (od roku 2010).

index

 Schéma bioplynovej
stanice pri čističke odpadových vôd

 index2

Bioplynová stanica pri ČOV v Námestove

© Eko – Centrum, o.z.